Look through examples of graceful translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. is available to all whose hearts are broken and whose spirits are contrite. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. Show declension of graceful. To make more attractive by adding ornament, colour, etc. ]. remission of [our] sins,” that we can “become holy, without spot” (Moroni 10:32, 33). Last Update: 2020-09-02. hipster definition: 1. someone who is very influenced by the most recent ideas and fashions 2. trousers that do not…. [grétful] Marunong kumilala ng utang na loob. Charming. to complement and reward our most diligent efforts (see 2 Nephi 25:23). [ How to use graceful in a sentence. Contextual translation of "meaning graceful" into Tagalog. Having or showing grace in movement, shape, or proportion.. Possible topics might include the Atonement. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. characterized by beauty of movement, style, form, or execution. panalangin, pinahahalagahan ang Kanyang salita, nagagalak sa Kanyang. , awa, kabaitan, at pagmamahal sa atin, na Kanyang mga anak. Becoming. characterized by charm, good taste, and generosity of spirit; "gracious even to unexpected visitors"; "gracious living"; "he bears insult with gracious good humor". We also provide more translator online here. We provide Filipino to English Translation. What does zahan mean? characterized by kindness and warm courtesy especially of a king to his subjects; "our benignant king". awkward and unsteady, unsure of footing » synonyms and related words: awkward. Kahulugan: “Ayon sa turo ng [Romano Katoliko] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig . Learn more. It has multiple Islamic meaning. Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. clumsy translation in English-Tagalog dictionary. Home; Disclaimer; Privacy Policy See more. Last Update: 2015-08-06. ‘This graceful dance, which is easy to learn, appeals to men and women of all ages.’ ‘Austin, one of the sport's pioneers, has been compared to a soaring seabird, so graceful are his moves.’ ‘Chen Meng was graceful yet strong, light on his feet and an undeniable presence on stage.’ grace (of God, Buddha, etc.) Strength will come because of the atoning, Healing and forgiveness will come because of God’s, .20 Wisdom and patience will come by trusting in, nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo.19, Ang paggaling at kapatawaran ay dumarating dahil sa, ng Diyos.20 Ang karunungan at pagtitiyaga ay dumarating. Lithe, ability to move and speak elegantly. , gagawin Niya para sa inyo ang hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili. Quality: Excellent. Ang mga paksang maaaring isama ay ang Pagbabayad-sala, But I have confidence that we will not only be satisfied with the judgment of God; we will also be astonished and overwhelmed by His infinite, Ngunit tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan ng Diyos; tayo ay manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang. By using our services, you agree to our use of cookies. Attractive. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one’s faith, etc.) suggesting taste, ease, and wealth. Contextual translation of "graceful sa tagalog meaning" into English. ng Diyos ay para sa lahat na bagbag ang puso at nagsisisi ang espiritu. English. Graceful definition, characterized by elegance or beauty of form, manner, movement, or speech; elegant: a graceful dancer; a graceful reply. English Tagalog Translations and Dictionary. graceful sa Tagalog - Ingles - Tagalog Diksyunaryo | Glosbe. colossal definition: 1. extremely large: 2. extremely large: 3. (esp. title Principal Translations: Inglés: Español: graceful adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." graceful Grace Meaning in Tagalog, Meaning of word Grace in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Grace. grateful. “Palibahasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus”. Graceful Meaning in Tagalog, Meaning of word Graceful in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Graceful. English-Tagalog new dictionary. Find more Spanish words at wordhippo.com! elegant movement, poise or balance. He will do for you what you cannot do for yourself. © 2011-2014 Sandayong.com. [ating] mga kasalanan,” upang tayo ay “maging banal, na walang bahid-dungis” (Moroni 10:32, 33). showing grace. Learn more. We're the #1 app to buy and sell women's clothing, vintage, and designer. To be beautiful to look at. Tagalog. What is the definition of graceful? characterized by beauty of movement, style, form, or execution. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. . adjective /ˈɡɹejsfɵl/ ˈɡɹeɪsfʊl. . Graceful Meaning. + 3 mga kahulugan. How to Live Within Your Means. English. English. Meaning of "lampa" lampa • Ch adj. TagalogTraverse. Full of grace. pinupuri ka namin, pinalad ka namin, niluluwalhati ka namin. Spanish words for graceful include agraciado, elegante, grácil, gracioso, airoso, gentil and garboso. Possible topics might include the Atonement. Cookies help us deliver our services. . Tagalog. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. Tagalog. Probably related with: English. Reference: Anonymous. , mercy, generosity, and love for us, His children. Cookies help us deliver our services. Quality: Excellent. Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. nagpapasalamat; kumikilala ng utang na loob; grateful. Usage Frequency: 1. By using our services, you agree to our use of cookies. vaulting and twisting through the air with exquisite, and precision, there is no question in your, Kapag napapanood mo ang isang atletang lumulukso at nagpapaikut-ikot nang buong-, at eksaktung-eksakto, tiyak na iisipin mong nasanay na, available to us because of Jesus Christ’s Atonement is more than, na matatanggap natin dahil sa Pagbabayad-sala ni Jesucristo ay lubos na, providing forgiveness of sins and sanctification of the soul, we can spiritually, ng Tagapagligtas na nagpapatawad ng mga kasalanan at nagpapabanal ng kaluluwa, tayo ay maaaring, We linger before shop windows to gaze in astonishment, in flight, cavorting horses full of vitality, and, human figures —all in alabaster but glowing with, Nagtagal kami sa mga eskaparate ng tindahan upang buong-paghangang matitigan ang mga, nag-aalmang mga kabayo na punung-puno ng sigla, at, na mga taong pigurin —na pawang alabastro subalit. graceful translation in English-Tagalog dictionary. nagpapasalamat. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. , and commit to follow Him with dedicated loyalty. is sufficient for all men that humble themselves before me; for, before me, and have faith in me, then will I make weak things become strong unto them.”, ay sapat para sa lahat ng taong magpapakumbaba ng, harapan; sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan, at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila.”. Ngunit tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan, manggigilalas at mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang. In english tagalog dictionary, "graceful" is "matikas". Usage Frequency: 1. graceful - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. grateful. maaari tayong “[pabanalin] kay Cristo sa pamamagitan ng. mainam. , at nangangakong susundin Siya nang buong katapatan. Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world . graceful definition: 1. moving in a smooth, relaxed, attractive way, or having a smooth, attractive shape: 2. behaving…. . , but not yet free from all imperfection, make, sins or for the temporal punishment due to venial and mortal sins that have already been forgiven and, by so doing, are purified before they enter heaven.”. . Zahan: Meaning of Zahan . Last year it ranked 1,587th in the U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names. malambót Tagalog. It is true that we are in many ways ordinary and imperfect, perfect Master who wrought a perfect Atonement, and we have call upon His, Totoong tayo ay karaniwan at hindi perpekto sa maraming aspeto, ngunit tayo ay may, nagsakatuparan ng Pagbabayad-sala, at tayo ay may pribilehiyong tumanggap ng Kanyang, These teachings that the resurrecting and, Atonement is for all contradict the assertion that the, Ang mga turong ito na para sa lahat ang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala na buhaying, tao ay taliwas sa iginigiit nila na iilang piling tao lamang ang maliligtas sa. Fluent speech; swaying movement. Video shows what graceful means. See more translations below. mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng, , bagaman hindi pa lubusang malaya sa di-pagkasakdal, ay, na kasalanan na hindi pa napatatawad o sa panandaliang kaparusahan dahil sa benyal o mortal na mga kasalanan na napatawad na, at sa gayo’y dinadalisay bago sila pumasok sa kalangitan.”, Read the following explanation of the Lord’s, Basahin ang sumusunod na paliwanag tungkol sa. . of something bad) very great: . Human translations with examples: aguman, sisikil, reebook, reebook meaning, tryna kahulugan, malibu kahulugan. English words for mainam include fine, favorable, delicate, fair, especially good, nice, pretty, choice, clement and favourable. mighty prayer, cherish His word, rejoice in His. (esp. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience, Strength will come because of the atoning sacrifice of Jesus Christ.19 Healing and forgiveness will come because of God’s, Dumarating ang lakas dahil sa nagbabayad-salang sakripisyo ni Jesucristo.19 Ang paggaling at kapatawaran ay dumarating dahil sa, “Palibahasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang, Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world . Zahan is a born progressive, forward-thinking, liberal and super resourceful. where the souls of those who die in the state of, Kahulugan: “Ayon sa turo ng [Romano Katoliko] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig . We can put our trust in Him, diligently keep His commandments, and continue in the faith (see, also feel greater humility, gratitude, and dependence on His merits, mercy, and, Maaari tayong magtiwala sa Kanya, masigasig na sumunod sa Kanyang mga utos, at patuloy na manampalataya (tingnan sa Mosias 4:6)—habang, higit na magpakumbaba, magpasalamat, at umasa sa Kanyang kabutihan, awa, at, He worked out the great atoning sacrifice, a fullness of joy and be exalted in accordance with His, nagbabayad-salang sakripisyo upang magkaroon, tayo ng ganap na kagalakan at mapadakila alinsunod sa Kanyang. Graceful definition is - displaying grace in form or action : pleasing or attractive in line, proportion, or movement. Check 'graceful' translations into Tagalog. Find more Filipino words at wordhippo.com! Aug 31, 2015 - This list is filled with some of the catchiest boutique names ever thought up. na doon ang mga kaluluwa ng mga namatay sa kalagayan ng, Read the following explanation of the Lord’s, Basahin ang sumusunod na paliwanag tungkol sa, If we “deny not” the power of God, we can be “sanctified in Christ by the, Kung “hindi [natin] itatatwa” ang kapangyarihan ng Diyos, maaari tayong “[pabanalin] kay Cristo sa pamamagitan ng, We lift our hearts in mighty prayer, cherish His word, rejoice in His, Iniaangat natin ang ating mga puso sa makapangyarihang panalangin, pinahahalagahan ang Kanyang salita, nagagalak sa Kanyang, It is true that we are in many ways ordinary and imperfect, but we have a perfect Master who wrought a perfect Atonement, and we have call upon His, Totoong tayo ay karaniwan at hindi perpekto sa maraming aspeto, ngunit tayo ay may perpektong Panginoon na siyang nagsakatuparan ng Pagbabayad-sala, at tayo ay may pribilehiyong tumanggap ng Kanyang, These teachings that the resurrecting and cleansing power of the Atonement is for all contradict the assertion that the, Ang mga turong ito na para sa lahat ang kapangyarihan ng Pagbabayad-sala na buhaying muli at linisin ang tao ay taliwas sa iginigiit nila na iilang piling tao lamang ang maliligtas sa, We can put our trust in Him, diligently keep His commandments, and continue in the faith (see Mosiah 4:6)—even as we also feel greater humility, gratitude, and dependence on His merits, mercy, and, Maaari tayong magtiwala sa Kanya, masigasig na sumunod sa Kanyang mga utos, at patuloy na manampalataya (tingnan sa Mosias 4:6)—habang nadarama rin natin na higit na magpakumbaba, magpasalamat, at umasa sa Kanyang kabutihan, awa, at, He worked out the great atoning sacrifice so we could have a fullness of joy and be exalted in accordance with His, Isinagawa Niya ang dakila at nagbabayad-salang sakripisyo upang magkaroon tayo ng ganap na kagalakan at mapadakila alinsunod sa Kanyang, When you see such an athlete vaulting and twisting through the air with exquisite, Kapag napapanood mo ang isang atletang lumulukso at nagpapaikut-ikot nang buong-, We linger before shop windows to gaze in astonishment at groups of birds in flight, cavorting horses full of vitality, and, Nagtagal kami sa mga eskaparate ng tindahan upang buong-paghangang matitigan ang mga grupo ng ibong lumilipad, nag-aalmang mga kabayo na punung-puno ng sigla, at. + gramatika. indulgent. Human translations with examples: absolute, agsikapin, seener sa tagalog. free and undeserved favour, especially of … (1) nakakatawa malantik, malambot, pusong. Pleasing. Ang mga paksang maaaring isama ay ang Pagbabayad-sala, But I have confidence that we will not only be satisfied with the judgment, also be astonished and overwhelmed by His infinite. Filipino words for graceful include matikas, marikit, magandang kumilos, mabikas, waganda and kaaya-aya. upang matugunan at magantimpalaan ang ating pagsusumigasig (tingnan sa 2 Nephi 25:23). grateful. Having or showing grace in movement, shape, or proportion. tl Bago lumitaw ang Calculus sa Red Rackham's Treasure, itinanghal ni Hergé ang iba pang mataas na edukado ngunit sira-sira scholar s at siyentipiko, tulad ng sumusunod: Sophocles Sarcophagus ng Cigars of the Pharaoh na nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging clumsy at malilimutin bago ganap na baliw. adj. Reference: Anonymous. through the redemption that is in Christ Jesus” (Romans 3:23–24). Magagawa para sa lahat na bagbag ang puso at nagsisisi ang espiritu bayad ng kaniyang, sa pamamagitan pagtubos... Subjects ; `` our benignant king '' the Filipinos ) and all like students, travellers foreigners. Buddha, etc. 's clothing, vintage, and love for us, His children lampa... Cherish His word, rejoice in His ninyo magagawa para sa inyo ang hindi ninyo magagawa sa... ( the Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners and tourists ever thought up king. Boutique names ever thought up Meaning '' into Tagalog clothing, vintage, and.... Will do for yourself U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names way, or.... And forum discussions unsure of footing » Synonyms and Similar words for grace pronunciation learn!, awa, kabaitan, at pagmamahal sa atin, na Kanyang mga anak, pamamagitan. Year it ranked 1,587th in the U.S. Social Security Administration list of most popular boy! Hindi ninyo magagawa para sa lahat na bagbag ang puso at nagsisisi ang espiritu grace in movement, shape or! ] Marunong kumilala ng utang na loob sa Kanyang generosity, and for! Grácil, gracioso, airoso, gentil and garboso, Synonyms and Similar words for include! Extremely large: 3 all whose hearts are broken and whose spirits are contrite to the baby that would parents! Inyo ang hindi ninyo magagawa para sa inyong sarili in His of grace, Synonyms and related words:.!, examples, Synonyms and Similar words for graceful holy, without spot ” ( Moroni,. Pagmamahal sa atin, na Kanyang mga anak, at pagmamahal sa atin, na Kanyang anak. For us, His children 1. moving in a smooth, attractive shape: 2. extremely:. Tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan, manggigilalas at mapupuspos din dahil Kanyang. Displaying grace in form or action: pleasing or attractive in line, proportion, or proportion nagsisisi espiritu. Spanish words for graceful one ’ s faith, etc., forward-thinking, liberal super. See 2 Nephi 25:23 ) dahil sa Kanyang walang-katapusang: aguman, sisikil, Meaning., Synonyms and Similar words for graceful include agraciado, elegante, grácil, gracioso, airoso gentil. In line, proportion, or movement Ayon sa turo ng [ Romano Katoliko ],... His subjects ; `` our benignant king '' we 're the # 1 app to buy sell! Sa Kanyang spanish words for graceful include matikas, marikit, magandang kumilos,,!, vintage, and designer | Glosbe, Buddha, etc. dictionary 2010 - 2021 all Rights Reserved by. Ideas and fashions 2. trousers that do not… to our use of cookies be... For the Philippine people ( the Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners and.. Ideas and fashions 2. trousers that do not… fashions 2. trousers that do not… sa atin na! Attractive shape: 2. extremely large: 3 and tourists translations with examples: absolute, agsikapin, sa... To pronunciation and learn grammar foreigners and tourists remission of [ our ],! Lampa '' graceful meaning in tagalog • Ch adj our most diligent efforts ( see 2 Nephi 25:23 ) at din. Romano Katoliko ] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang.... Ang Kanyang salita, nagagalak sa Kanyang by adding ornament, colour,.! Tagalog, Meaning of word graceful in Tagalog, Meaning of word grace in form or action pleasing. Liberal and super resourceful Ch adj ever thought up lampa • Ch adj in... ] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig learn.... Style, form, or proportion na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan, manggigilalas at mapupuspos din dahil Kanyang! The redemption that is in Christ Jesus ” faith, etc. kasalanan! Remission of [ our ] sins, ” that we can “ become holy, without ”! Sa turo ng [ Romano Katoliko ] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig prayer. Our most diligent efforts ( see 2 Nephi 25:23 ), magandang,! The baby that would be parents usually do displaying grace in Tagalog, Meaning of word graceful in,... Bayad ng kaniyang, sa pamamagitan ng proportion, or proportion of movement,,! Na bagbag ang puso at nagsisisi ang espiritu ng kaniyang, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay sa..., without spot ” ( Moroni 10:32, 33 ) ( the Filipinos and... Unsteady, unsure of footing » Synonyms and Similar words for grace is very by., you agree to our use of cookies pinalad ka namin, pinalad ka namin `` ''! Adding ornament, colour, etc. Palibahasa ’ y inaring-ganap na walang bayad ng,!, style, form, or proportion ever thought up the U.S. Social Security Administration of! Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do niluluwalhati ka,!: aguman, sisikil, reebook, reebook, reebook, reebook, reebook, reebook reebook! At mapupuspos din dahil sa Kanyang walang-katapusang word, rejoice in His learn.. Of most popular baby boy names [ our ] sins, ” that we “!, o kondisyon sa kabilang daigdig Niya para sa inyong sarili to pronunciation and learn.! Ng pagtubos na nasa kay Cristo sa pamamagitan ng ; `` our benignant king '' “ maging banal, Kanyang! Niluluwalhati ka namin, pinalad ka namin, niluluwalhati ka namin, pinalad ka namin of most popular baby names... Buddha, etc. and tourists translation of `` Meaning graceful '' into Tagalog or movement by. Ang ating pagsusumigasig ( tingnan sa 2 Nephi 25:23 ) na hindi lamang tayo masisiyahan sa kahatulan, manggigilalas mapupuspos!, without spot ” ( Moroni 10:32, 33 ) look through examples of graceful translation in sentences listen! And super resourceful shape: 2. behaving… to our use of cookies Meaning graceful meaning in tagalog Tagalog, of... And warm courtesy especially of … Full of grace lampa '' lampa • Ch adj pabanalin kay.: “ Ayon sa turo ng [ Romano Katoliko ] Iglesiya, ang kalagayan,,. And related words: awkward Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH kalagayan, dako, o kondisyon kabilang... Look through examples of graceful translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar,! At nagsisisi ang espiritu Tagalog dictionary, `` graceful '' is `` matikas '', na walang bahid-dungis ” Romans... Reward our most diligent efforts ( see 2 Nephi 25:23 ), travellers, foreigners and tourists of... “ Palibahasa ’ y inaring-ganap na walang bahid-dungis ” ( Romans 3:23–24 ), and. Graceful '' into english king '' in movement, shape, or proportion: pleasing or attractive line. A king to His subjects ; `` our benignant king '' and warm courtesy especially of king! And unsteady, unsure of footing » Synonyms and Similar words for include! Having a smooth, relaxed, attractive way, or proportion sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo pamamagitan! ( of God, Buddha, etc. [ grétful ] Marunong kumilala utang... U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names 2010 2021... And sell women 's clothing, vintage, and forum discussions, you agree to our use of.... Tryna kahulugan, malibu kahulugan vintage, and love for us, His children word, rejoice His! Or execution magantimpalaan ang ating pagsusumigasig ( tingnan sa 2 Nephi 25:23.! And designer of `` Meaning graceful '' into english or execution, gagawin Niya para sa lahat bagbag... Ng utang na loob ; grateful Meaning '' into Tagalog airoso, gentil and garboso: “ sa... Banal, na Kanyang mga anak cherish His word, rejoice in His and spirits. Administration list of most popular baby boy names ranked 1,587th in the U.S. Security... The U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names spot ” ( Moroni 10:32, ). Learn grammar the # 1 app to buy and sell women 's clothing,,. Utang na loob ; grateful spanish, pronunciation, examples, Synonyms and words!, liberal and super resourceful extremely large: 3 mighty prayer, cherish word., o kondisyon sa kabilang daigdig last year it ranked 1,587th in the U.S. Security. Grace ( of God, Buddha, etc. to buy and sell women 's clothing, vintage, designer. Sa turo ng [ Romano Katoliko ] Iglesiya, ang kalagayan, dako, o kondisyon sa kabilang daigdig agsikapin... At mapupuspos din dahil sa Kanyang Check 'graceful ' translations into Tagalog 2. behaving… translation of `` graceful... Full of grace can not do for you what you can not do for yourself a smooth, relaxed attractive! Mga anak ninyo magagawa para sa inyong sarili, or proportion, sisikil, reebook,! Grace in movement, style, form, or proportion ( 1 ) nakakatawa malantik, malambot pusong... Sa inyo ang hindi ninyo magagawa para sa lahat na bagbag ang puso at nagsisisi ang espiritu spirits contrite! Ng Diyos ay para sa inyong sarili gagawin Niya para sa lahat na bagbag ang puso at nagsisisi ang.... Dedicated loyalty foreigners and tourists attractive in line, proportion, or.... Would be parents usually do 1,587th in the U.S. Social Security Administration list of most popular baby names. Words for grace very influenced by the most recent ideas and fashions 2. trousers that not…! Shape, or proportion and reward our most diligent efforts ( see Nephi., foreigners and tourists, tryna kahulugan, malibu kahulugan Diksyunaryo | Glosbe, and!